жагъын


жагъын

шым е вым хьэл мыхъумыщIэ къищтэмэ, мыдаIуэу, езыр щыхуейм нэхъ пхуэмыкIуэу щытмэ, «жагъын къищтащ» жаIэ
норовистость

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.